Effects of chlorine disinfection on the membrane fouling potential of bacterial strains isolated from fouled reverse osmosis membranes.

Wang, Yun-Hong; Wu, Yin-Hu; Yu, Tong; Zhao, Xue-Hao; Tong, Xin; Bai, Yuan; Huo, Zheng-Yang; Hu, Hong-Ying.
Sci Total Environ; 693: 133579, 2019 Nov 25.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31376757