Your browser doesn't support javascript.
loading
Odontopediatria en la primera infància / Odontopediatría en la primera infancia / Pediatric dentistry in early childhood
Boj, Juan R; Cortés, Olga; Conde, Sofía; Plasencia, Patricia; Sández, Laura.
  • Boj, Juan R; Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina I Ciències de la Salut. Barcelona. España
  • Cortés, Olga; Universitat de Múrcia. Facultat de Medicina I Odontologia. España
  • Conde, Sofía; Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina I Ciències de la Salut. Barcelona. España
  • Plasencia, Patricia; Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina I Ciències de la Salut. Barcelona. España
  • Sández, Laura; Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina I Ciències de la Salut. Barcelona. España
Pediatr. catalan ; 79(2): 48-53, abr.-jun. 2019. ilus
Article Ca | IBECS | ID: ibc-190632
: ES1.1
: BNCS
FONAMENT La primera infància és una etapa crucial per al desenvolupament dels infants. La salut oral és una part integral de la seva salut general. En aquest sentit, l'odontopediatria un paper fonamental i, al seu torn, el pediatre pot facilitar les primeres orientacions sobre salut bucal. OBJECTIU En aquest treball es revisen aspectes clau per a la salut bucodental infantil. MÈTODE Revisió bibliogràfica exhaustiva I experiència clínica d'experts. RESULTATS Els temes revisats són el desenvolupament de la càries, la hipomineralització incisivomolar (HIM) I de les segones molars temporals (HSMT), el desenvolupament de les maloclusions I la influència dels hàbits, les alteracions que afecten els teixits tous I els traumatismes dentals, així com l'establiment de pautes preventives amb la dieta, els segellats de fosses I fissures I l'aplicació de fluor.

CONCLUSION:

Tots aquests aspectes senten les bases per a una adequada salut oral de l'infant que influirà de manera positiva en el seu desenvolupament
FUNDAMENTO La primera infancia es una etapa crucial para el desarrollo de los niños. La salud oral es una parte integral de su salud general. En este sentido, la odontopediatría tiene un papel fundamental y, a su vez, el pediatra puede facilitar las primeras orientaciones sobre salud bucal.

OBJETIVO:

En este trabajo se revisan aspectos clave para la salud buco-dental infantil.

MÉTODO:

Revisión bibliográfica exhaustiva y experiencia clínica de expertos.

RESULTADOS:

Los temas revisados son el desarrollo de la caries, la hipomineralización incisivo-molar (HIM) y de segundos molares temporales (HSMT), el desarrollo de maloclusiones y la influencia de los hábitos, las alteraciones que afectan a los tejidos blandos, y los traumatismos dentales, así como el establecimiento de pautas preventivas con la dieta, los sellados de fosas y fisuras y la aplicación de flúor.

CONCLUSIONES:

Todos estos aspectos sientan las bases para una adecuada salud oral del niño que influirá positivamente en su desarrollo

BACKGROUND:

Early childhood is a crucial stage for the development of children. Oral health is an integral part of the child's general health. In this regard, pediatric dentistry plays a fundamental role; the pediatrician can provide the first guidelines on oral health.

OBJECTIVE:

This paper reviews key aspects for orodental health in childhood.

METHOD:

Comprehensive bibliography review and summary of clinical experts' experience.

RESULTS:

The reviewed topics are the development of dental caries, molarincisor hypomineralization (MIH) and second primary molar hypomineralization (SPMH), the development of malocclusions and the influence of oral habits, alterations of soft tissues, dental traumatisms, as well as the establishment of preventive guidelines about diet, pit and fissure sealants and the use of fluoride.

CONCLUSIONS:

All these factors lay the foundations for an adequate oral health of children that will positively influence their development

...