Your browser doesn't support javascript.
loading
Noves tendències preventives en odontopediatria / Nuevas tendencias preventivas en odontopediatría / New preventive trends in pediatric dentistry
Boj, Juan R; Cortés, Olga; Alonso, Elena; Conde, Sofía.
  • Boj, Juan R; Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina I Ciències de la Salut. Barcelona. España
  • Cortés, Olga; Universitat de Múrcia. Facultat de Medicina I Odontologia. España
  • Alonso, Elena; Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina I Ciències de la Salut. Barcelona. España
  • Conde, Sofía; Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina I Ciències de la Salut. Barcelona. España
Pediatr. catalan ; 79(3): 83-88, jul.-sept. 2019. ilus
Article Ca | IBECS | ID: ibc-191071
: ES1.1
: BNCS
FONAMENT Les patologies més prevalents en relació amb la salut bucal dels infants són les alteracions en el creixement I el desenvolupament oral, I la càries. La càries pot tenir greus repercussions en la salut general de l'infant, amb un alt cost de tractament I una disminució en la qualitat de vida. Actualment, la finalitat és establir protocols que ajudin el professional a prendre decisions individualitzades. OBJECTIU Exposar I analitzar els nous conceptes preventius que influiran en la salut oral del pacient pediàtric la visita primerenca I la llar dental, que faciliten els consells per a la cura bucal des que els infants són ben petits. MÈTODE Revisió de la bibliografia I les guies publicades en els últims anys en relació amb les mesures preventives en salut bucodental infantil. RESULTATS I

CONCLUSIONS:

El canvi en la pauta d'administració del fluor de la pasta dental, amb l'evidència disponible, és la mesura de prevenció de la càries més efectiva que existeix. Al seu torn, un canvi d'hàbits d'higiene bucal de l'infant des del naixement afavorirà la prevenció de la malaltia. Finalment, els canvis socials de l'entorn implicaran noves estratègies preventives I un enfocament multidisciplinari
FUNDAMENTO Las patologías más prevalentes en relación con la salud bucal de los niños son las alteraciones en el crecimiento y el desarrollo oral, y la caries. La caries puede tener graves repercusiones en la salud general del niño, con un alto coste de tratamiento y una disminución en la calidad de vida. Actualmente, la finalidad es el establecimiento de protocolos que ayuden al profesional a tomar las decisiones individualizadas.

OBJETIVO:

Exponer y analizar los nuevos conceptos preventivos que van a influir en la salud oral del paciente pediátrico la visita temprana y el hogar dental, que facilitan los consejos para el cuidado bucal desde que los niños son muy pequeños.

MÉTODO:

Revisión de la bibliografía y de las guías publicadas en los últimos años en relación con las medidas preventivas en salud bucodental infantil. RESULTADOS Y

CONCLUSIONES:

El cambio en la pauta de administración del flúor de la pasta dental, con la evidencia disponible, es la medida de prevención de la caries más efectiva que existe. A su vez, un cambio de hábitos de higiene bucal del niño desde el nacimiento, va a favorecer la prevención de la enfermedad. Por último, los cambios sociales a nivel del entorno van a implicar nuevas estrategias preventivas y un enfoque multidisciplinario

BACKGROUND:

The most prevalent problems in children's oral health are alterations in oral growth and development, and caries. Caries can result in serious consequences to the child ́s general health, with a high cost of treatments and a decrease in the quality of life. Currently, the tendency is to establish protocols to help the professional in making individualized decisions.

OBJECTIVE:

To present and analyze the new preventive concepts in oral health for children the early visit and the dental home that will provide advice for oral care from very early stages.

METHOD:

Review of the recently published articles and guidelines addressing preventive strategies in childhood caries. RESULTS AND

CONCLUSIONS:

Based on the available evidence, the change in the fluoride concentration toothpaste regimen is the most effective measure for caries prevention. The establishment of oral hygiene habits from birth will favor the prevention of the disease. Finally, changes in social an environmental factors will require the development of new preventive strategies and a multi-disciplinary

approach:


...