Factors Influencing the Proportion of Non-examinees in the Fukushima Health Management Survey for Childhood and Adolescent Thyroid Cancer: Results From the Baseline Survey.

Takahashi, Kunihiko; Takahashi, Hideto; Nakaya, Tomoki; Yasumura, Seiji; Ohira, Tetsuya; Ohto, Hitoshi; Ohtsuru, Akira; Midorikawa, Sanae; Suzuki, Shinichi; Shimura, Hiroki; Yamashita, Shunichi; Tanigawa, Koichi; Kamiya, Kenji.
J Epidemiol ; 30(7): 301-308, 2020 Jul 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31204362

Não foram localizados documentos relacionados