Potential Role of Fiscal Decentralization on Interprovincial Differences in CO<sub>2</sub> Emissions in China.

Cheng, Shulei; Fan, Wei; Meng, Fanxin; Chen, Jiandong; Liang, Sai; Song, Malin; Liu, Gengyuan; Casazza, Marco.
Environ Sci Technol ; 55(2): 813-822, 2021 Jan 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-33373195