Prevalence of burnout among intensivists in mainland China: a nationwide cross-sectional survey.

Wang, Jing; Hu, Bo; Peng, Zhiyong; Song, Huimin; Cai, Shuhan; Rao, Xin; Li, Lu; Li, Jianguo.
Crit Care ; 25(1): 8, 2021 01 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-33402210