Mechanism of DNA translocation underlying chromatin remodelling by Snf2.

Li, Meijing; Xia, Xian; Tian, Yuanyuan; Jia, Qi; Liu, Xiaoyu; Lu, Ying; Li, Ming; Li, Xueming; Chen, Zhucheng.
Nature ; 567(7748): 409-413, 2019 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30867599