Histórico de pesquisa  ()

Sua seleção  ()

Collapse All  Ocultar
Expand All  Mostrar
Tipo
Texto completo (1294)
Idioma
Ano de publicação
Resultados  1-10 de 3.830
Enviar resultado
adicionar à sua lista
4.

Metabolic, pharmacokinetic, and toxicological issues surrounding dapsone.

Molinelli, Elisa; Paolinelli, Matteo; Campanati, Anna; Brisigotti, Valerio; Offidani, Annamaria
Expert Opin Drug Metab Toxicol; : 1-13, 2019 Apr 04.
Artigo [ ID: mdl-30943794] Idioma: Inglês
adicionar à sua lista
5.

Multiple strain infection of Mycobacterium leprae in a family having 4 patients: A study employing short tandem repeats.

Mohanty, Partha Sarathi; Bansal, Avi Kumar; Naaz, Farah; Arora, Mamta; Gupta, Umesh Datta; Gupta, Pushpa; Sharma, Sandeep; Singh, Haribhan
PLoS One; 14(4): e0214051, 2019.
Artigo [ ID: mdl-30947261] Idioma: Inglês
adicionar à sua lista
6.

Evaluation of Prospective HLA-B*13:01 Screening to Prevent Dapsone Hypersensitivity Syndrome in Patients With Leprosy.

Liu, Hong; Wang, Zhenzhen; Bao, Fangfang; Wang, Chuan; Sun, Lele; Zhang, Huimin; Yu, Gongqi; Mi, Zihao; Li, Jianke; Li, Lulu; Zhao, Qing; Yue, Zhenhua; Zhao, Wei; Yu, Wenjun; Cao, Jing; Xiong, Fei; Wang, Yaru; Chai, Zemin; Cheng, Xiujun; Zhang, Yuan; Fu, Fanghui; Lang, Xiaoqiao; Wang, Xiaoling; Irwanto, Astrid; Krismawati, Hana; Fu, Xi'an; Sun, Yonghu; You, Jiabao; Liu, Jian; Pan, Qing; Chu, Tongsheng; Liu, Dianchang; Chen, Shumin; Shen, Jianping; Yan, Liangbin; Zhang, Guocheng; Liu, Jianjun; Zhang, Furen; Xiong, Li; Yang, Jun; Li, Jinlan; Ke, Wei; Li, Ming; Ning, Yong; Xiong, Junhao; Li, Ming; Xiong, Mingzhou; Yang, Bin; Duan, Qizhi; Wang, Hong
JAMA Dermatol; 2019 Mar 27.
Artigo [ ID: mdl-30916737] Idioma: Inglês
adicionar à sua lista
9.

Fatores sociodemográficos associados ao grau de incapacidade física na hanseníase/ Sociodemographic factors associated with the degree of physical disability in leprosy/ Factores sociodemográficos asociados con el grado de incapacidad física en la lepra

Silva, Janete Silva Rezende da; Palmeira, Iaci Proença; Sá, Antônia Margareth Moita; Nogueira, Laura Maria Vidal; Ferreira, Angela Maria Rodrigues
rev. cuid. (Bucaramanga. 2010); 9(3): 2338-2348, sep.-dic. 2018. tab
Artigo [LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde ID: biblio-979562] Idioma: Português
adicionar à sua lista
10.

Profilaxia reversa: o estigma da lepra do hospital para a cidade/ Reverse prophylaxis: the leprosy stigma from the hospital to the city

Lapchensk, Aline de Fátima; Hardt, Letícia Peret Antunes
Saúde Soc; 27(4): 1081-1093, Out.-Dez. 2018. graf
Artigo [LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde ID: biblio-979237] Idioma: Português
Resultados  1-10 de 3.830