Your browser doesn't support javascript.
loading
Mostrar: 20 | 50 | 100
Resultados 1 - 20 de 18.457
Filtrar
1.
Orv Hetil ; 162(46): 1848-1855, 2021 11 14.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34775369

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés: A maradó fogak gyökér-korona arányának meghatározása nagy jelentoséggel bír a fogászati kezelési terv kialakításában és késobbi módosításában. Célkituzés: Egészséges magyar, német és japán fiatalok maradó fogai gyökér-korona arányának meghatározása és összehasonlítása. Módszer: Hölttä módszerét alkalmaztuk. A mérés 95 magyar, 104 japán és 110 német fiatal páciens 2001 és 2006 között készült panorámaröntgen-felvételén történt. Eredmények: A gyökér-korona arány különbsége a nemek között nem szignifikáns, az egymásnak megfelelo antagonista fogak között sok esetben, de nem mindig, szignifikáns. A legnagyobb gyökér-korona arányt mindhárom populációban az alsó szemfogakon és az alsó második praemolaris fogakon mértük; a felso molarisok esetén a legkisebb az arány. A három nemzetet összehasonlítva szignifikáns különbséget (p≤0,001) nem találtunk egyetlen fogtípus esetében sem. A japán és a német populáció között minden fogtípus esetén szignifikáns volt a különbség a gyökér-korona arányokban. A japán és a magyar populáció összehasonlításakor a fogtípusok felénél találtunk szignifikáns különbséget. A magyar és a német populációt összehasonlítva nagyon kevés fogtípusnál találtunk szignifikáns különbséget. Megbeszélés: Az alsó állcsont fogainak gyökér-korona arányértékei nagyobb mértékben térnek el a populációk között, mint a felso állcsont fogainak esetében. A gyökér-korona arány átlagértéke a német populációban a legnagyobb. A második legnagyobb arányértékkel a magyar populáció rendelkezik, utána pedig a japán, néhány fogtípus kivételével: felso kismetszok, felso szemfogak és felso elso molarisok. Következtetés: A legnagyobb gyökér-korona arány különbséget a német és a japán populáció között, a legkisebbet a magyar és a német populáció között találtuk. Cikkünk megmutatja az egyes fogtípusok gyökér-korona arányának normálértékét fiatal, egészséges magyar, német és japán populációban. Orv Hetil. 2021; 162(46): 1848-1855. INTRODUCTION: Defining the root-crown ratio of the permanent teeth is important in making or changing proper treatment plans in dentistry. OBJECTIVE: To define and compare the root-crown ratios of the permanent teeth of healthy, young Hungarian, German, and Japanese populations. METHOD: We adapted Hölttä's method. 95 Hungarian, 104 Japanese and 110 German young patients' panoramic X-rays (made between 2001 and 2006) were involved in the investigation. RESULTS: Difference between the genders was found non-significant; between the corresponding antagonists many times, but not all significant. The highest root-crown ratios were found in all investigated populations by the lower canines and premolars, the lowest by the upper molars. P≤0,001 was not found among the three populations. Significant differences were found between Japanese and German populations by all tooth-types; between Japanese and Hungarian populations by near half of the tooth-types; between Hungarian and German populations by only a few tooth-types. DISCUSSION: More significant differences were found in root-crown ratios in the lower jaw among the populations. The mean value of the root-crown ratios was the highest in the German population; medium in the Hungarian population; and the least in the Japanese population, with a few exceptions: upper lateral incisors, canines and first molars. CONCLUSION: The biggest differences were found between the German and Japanese populations; the least between the Hungarian and the German populations. Our paper describes the control values of the root-crown ratios of the tooth types in young, healthy Hungarian, German, and Japanese populations. Orv Hetil. 2021; 162(46): 1848-1855.


Assuntos
Nível de Saúde , Mandíbula , Adaptação Fisiológica , Feminino , Humanos , Hungria , Japão , Masculino
2.
Orv Hetil ; 162(46): 1842-1847, 2021 11 14.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34775370

RESUMO

Összefoglaló. Manapság, a COVID-19-járvány közepette, a megfelelo kézmosás segít megelozni vagy legalábbis lassítani a fertozo betegségek, például a SARS-CoV-2-fertozés terjedését. A kézmosás rutinjának megfelelo oktatás multilaterális tevékenységet igényel, amely a fiatalok ismeretén, egészségmagatartásán, attitudjein, tapasztalatain és motivációján alapul. A TANTUdSZ Ifjúsági Egészségnevelési Program kortársoktató pedagógiai és egészségtudományi egyetemi karok hallgatóival, valamint középiskolai kortárssegítokkel és mintegy 3000, magyarországi óvodás, általános és középiskolás diák bevonásával valósult meg, különbözo egészségfejlesztési területeken. A vizsgálatok egyik célja az oktatási program hatékonyságának értékelése érdekében a gyermekek kézhigiénés ismereteinek és készségeinek elemzése és összehasonlítása volt a beavatkozások elott és után. A jelen közleményben ismertetett longitudinális felmérés alsó tagozatos tanulók (n = 165) kézmosási készségének és attitudváltozásainak rövid és hosszú távú változását értékeli három idopontban. A mérések önkitöltos, anonim kérdoívvel és kéziszkenner-technológiával (Semmelweis Scanner) készültek, mely utóbbi mérési eszköz a különbözo kézterületek tisztaságát kvantitatív és digitális értékelésekkel detektálta. A beavatkozás eredményes volt mind rövid, mind hosszú távon a bemeneti (kezdeti) mérésekhez képest. Az eredmények azonban különbséget mutattak a gyakorlati készségek elsajátításának folyamatában. Jelentos elorelépés történt a kézmosás attitudjének változásában. Az életkor-specifikus egészségfejlesztési oktatási programokban, különösen a gyermekpopulációban, hangsúlyt kell fektetni az elméleti, a gyakorlati ismeretek, valamint az egészségmagatartás hosszú távú megorzésére is. Orv Hetil. 2021; 162(46): 1842-1847. Summary. Presently, in the midst of the COVID-19 pandemic, proper hand washing helps prevent or at least slow the spread of infectious diseases such as SARS-CoV-2 infection. Proper education in hand washing routines requires multilateral action based on young people's knowledge, health behaviors, attitudes, experiences, and motivations. The TANTUdSZ Youth Health Education Program was implemented with students of contemporary teaching faculties of pedagogical and health sciences as well as with secondary school peer helpers and with the involvement of about 3000 pre-school, primary and secondary school students in Hungary in various fields of health development. One of the aims of the studies was to analyze and compare children's hand hygiene knowledge and skills before and after the pedagogical interventions in order to evaluate the effectiveness of the educational program. The longitudinal survey described in this paper assesses the short- and long-term changes of primary school students' (from class 1 to 4; n = 165) hand washing skills and the attitudinal changes in their health behaviors at three time points. Measurements were performed using a self-completion, anonymous questionnaire and hand-held scanner technology (Semmelweis Scanner), the latter measuring device detecting the purity of different hand areas with quantitative and digital evaluations. The educational intervention was effective in both short and long term compared to input (initial) measurements. However, the results showed a difference in the process of acquiring practical skills. There has been a significant progress in changing attitudes to hand washing. Age-specific health promotion education programs, especially in the pediatric population, should also focus on the long-term preservation of theoretical, practical knowledge, and health behaviors. Orv Hetil. 2021; 162(46): 1842-1847.


Assuntos
COVID-19 , Higiene das Mãos , Adolescente , Atitude , Criança , Humanos , Hungria , Pandemias , SARS-CoV-2
3.
Orv Hetil ; 162(47): 1876-1884, 2021 11 21.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34801981

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés és célkituzés: Az egészségügyi intézmények digitalizációs fejlesztése kapcsán célszeru egy digitális szervezeti stratégia megalkotása a betegbiztonsági és kiberbiztonsági szempontok figyelembevételével. E tanulmány célja az egészségügyi intézményi digitalizáció betegbiztonságra gyakorolt hatásainak átfogó szakirodalmi megismerése és a nemzetközi szakirodalmi közlések tapasztalatai alapján összeállított, a hazai gyakorlatban használható intézményi stratégiai javaslat megalkotása és bemutatása. Módszer: A szerzok irodalomkutatást végeztek, angol és német nyelvu közleményeket kerestek több adatbázisban. A közlemények tartalmát elore meghatározott szempontok szerint gyujtötték. Eredmények: A szerzok 39 közleményt értékeltek, 12 közleményt részletesen mutatnak be. A digitalizációs fejlesztések gyakorlati tapasztalatait és veszélyeit tárgyalják. Az ajánlások foként stratégiai és kiberbiztonsági szempontokat, oktatás- és kompetenciafejlesztést javasolnak. Következtetés: A szerzok hazai egészségügyi intézmények számára javasolják betegbiztonsági és kiberbiztonsági szempontokat figyelembe vevo digitalizációs fejlesztési stratégia megalkotását, amellyel a betegellátással foglalkozók szakmai szempontjainak érvényesülését segítik. Orv Hetil. 2021; 162(47): 1876-1884. INTRODUCTION AND OBJECTIVE: In connection with the digitalisation development of healthcare institutions, it is desirable to create a digital organizational strategy, which takes into account patient safety and cyber security aspects. The aim of this study is to familiarize doctors with the comprehensive study of the effects of the digitalisation of healthcare institutions on patient safety and to create and present an institutional strategic proposal, which has been compiled based on the experience of international literature publications. METHOD: A study of the relevant literature was conducted, searching through publications in English and German in several databases. The content of the publications was collected according to pre-defined criteria. RESULTS: 39 articles were evaluated out of which 12 are presented in detail. The practical experiences and risks of the digitalisation developments are discussed. The recommendations principally suggest strategic and cyber security aspects, education and competency improvement. CONCLUSION: The creation of a digitalisation development strategy, which considers patient safety and cyber security aspects, should be considered also in Hungarian healthcare institutions. This strategy would also help the justification and realization of the professional priorities of healthcare providers. Orv Hetil. 2021; 162(47): 1876-1884.


Assuntos
Atenção à Saúde , Segurança do Paciente , Humanos , Hungria
4.
Orv Hetil ; 162(47): 1885-1890, 2021 11 21.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34801983

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés: A Kawasaki-szindróma immunvasculitis, amely kezeletlenül kardiológiai szövodményekhez vezethet. A korai intravénás immunglobulin-terápia mérsékli a szövodményeket, de az esetek 10-20%-a rezisztens a kezelésre. Ennek elorejelzésére világszerte számos rizikóbecslo pontrendszert használnak. Célkituzés: A Kobayashi- és a Kawanet-pontrendszer prediktív értékének vizsgálata betegeink intravénás immunglobulin-rezisztenciája és kardiológiai szövodményei vonatkozásában. Tudomásunk szerint ez az elso magyarországi vizsgálat, amely Kawasaki-szindróma esetében pontrendszerek prediktív értékét méri fel. Módszer: Retrospektív pilotvizsgálatunkban kigyujtöttük a 2005. január és 2020. április között Kawasaki-szindróma miatt ápolt betegeink adatait. Mindegyiküknél Kobayashi-, illetve Kawanet-pontot számoltunk, valamint megvizsgáltuk azok specificitását, szenzitivitását az intravénás immunglobulin-rezisztencia, illetve a kardiológiai szövodmények elorejelzése szempontjából. A Kobayashi-pontrendszerben 4, a Kawanet-pontrendszerben pedig 2 pont vagy annál magasabb érték jelez rizikót. Eredmények: Kawasaki-szindrómát 28 gyereknél véleményeztünk, 13 esetben észleltünk mérsékelt, 4 esetben súlyos szövodményt. 4 betegünk bizonyult intravénás immunglobulinra rezisztensnek. A rezisztencia szempontjából a Kobayashi-pontrendszer alacsony szenzitivitást (25%), illetve magas specificitást (91,6%), míg a Kawanet-pontrendszer mérsékelt szenzitivitást (50%) és specificitást (50%) mutatott. A szövodmények szempontjából hasonló eredményeket kaptunk, Kobayashi-pontrendszer: szenzitivitás: 17%; specificitás: 100%, illetve Kawanet-pontrendszer: szenzitivitás: 47%; specificitás: 45%. Következtetés: A legtöbb, nem ázsiai országban készült tanulmányhoz hasonlóan az intravénás immunglobulin-rezisztencia elorejelzésében a Kobayashi-pontrendszer vizsgálatunkban sem bizonyult hatékonynak. Ezzel szemben, magasabb szenzitivitása miatt, a Kawanet-pontrendszer intravénás immunglobulin-rezisztenciát elore jelzo hatékonyságát érdemes lenne nagyobb esetszámban vizsgálni a hazai populációban is. A kardiológiai szövodmények elorejelzésére egyik pontrendszer sem bizonyult alkalmasnak. Orv Hetil. 2021; 162(47): 1885-1890. INTRODUCTION: Kawasaki disease is an immunovasculitis, which, without treatment, leads to cardiac complications. Early intravenous immunoglobulin therapy moderates complications, however, 10-20% of patients are resistant to the therapy. Numerous risk score systems are used worldwide to predict this. OBJECTIVE: To assess the predictive value of the Kobayashi and Kawanet score systems regarding intravenous immunoglobulin resistance and cardiac complications in our department's patient cohort. To our best knowledge, this is the first study in Hungary, which examines the predictive value of score systems in the case of Kawasaki disease. METHOD: In our study, we identified the patients treated for Kawasaki disease between January 2005 and April 2020. In each case, we calculated both the Kobayashi and the Kawanet score, and we examined their specificity and sensitivity regarding the prediction of intravenous immunoglobulin resistance and cardiac complications. In the Kobayashi score system, values above 4, in the Kawanet score system, values above 2 signal risk. RESULTS: We identified 28 patients with Kawasaki disease. We observed moderate complications in 13, severe complications in 4 cases. 4 of our patients were resistant to intravenous immunoglobulin therapy. Regarding intravenous immunoglobulin resistance in our patient cohort, we detected low sensitivity (25%) and high specificity (91.6%) in the case of Kobayashi score, and moderate sensitivity (50%) and specificity (50%) in the case of Kawanet score. Regarding complications, we found similar results in the case of Kobayashi (sensitivity: 17%; specificity: 100%) and the Kawanet (sensitivity: 47%; specificity: 45%) score system. CONCLUSION: Similarly to the majority of non-Asian studies, we found the Kobayashi score system ineffective in predicting intravenous immunoglobulin resistance. However, due to its higher sensitivity, the predictive value of the Kawanet score system regarding intravenous immunoglobulin resistance is worth examining in a larger patient population in Hungary. Regarding the prediction of cardiac complications, both score systems were found to be ineffective. Orv Hetil. 2021; 162(47): 1885-1890.


Assuntos
Síndrome de Linfonodos Mucocutâneos , Humanos , Hungria , Imunoglobulinas , Síndrome de Linfonodos Mucocutâneos/complicações , Projetos Piloto , Fatores de Risco
5.
Orv Hetil ; 162(47): 1897-1901, 2021 11 21.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34801984

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés: A gyermekkori májtranszplantációk hosszú távú kimenetelének javítása érdekében az immunológiai mechanizmusok kerültek a kutatások középpontjába. A donorspecifikus antitesteknek (DSA-k) fontos szerepük van a graft túlélésében a szervtranszplantációk után, a májtranszplantáció esetén azonban ez még vitatott. Célkituzés: Tanulmányunk célja májtranszplantált gyermekeknél a DSA-k meghatározása, valamint a DSA-k jelenléte és a graft állapota közötti összefüggés vizsgálata volt. Módszer: A Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján gondozott 54 májtranszplantált gyermek vérmintájából történt a humán leukocytaantigén (HLA) elleni antitestek meghatározása. Vizsgáltuk, hogy a laboratóriumi vérvizsgálat eredményei - szérumbilirubin (összes, direkt), alkalikus foszfatáz (ALP), transzaminázok, gamma-glutamil-transzferáz (GGT), immunglobulin-G (IgG) -, az aszpartát-aminotranszferáz/thrombocyta hányadosindex (APRI) és a 4 tényezon alapuló fibrosisindex (FIB4) tekintetében van-e eltérés a DSA-pozitív, illetve a HLA-immunizált betegek esetén a nem immunizált csoporthoz képest. Eredmények: A vizsgált paraméterekben nem találtunk szignifikáns különbségeket a DSA-pozitív, a HLA-immunizált és a nem immunizált betegek csoportjai között. Következtetés: Bár a jelen vizsgálatban nem volt szignifikáns különbség a vizsgált paraméterek esetén, de ez a kis esetszámból is adódhat. A DSA-knak a graftfibrosis kialakulásában való szerepe tisztázására több páciens vizsgálata szükséges, ezért megkezdtük az összes páciensnél a DSA- és HLA- (donor, recipiens) meghatározást, valamint ennek a klinikai gyakorlatunkba való beépítését. Orv Hetil. 2021; 162(47): 1897-1901. INTRODUCTION: To improve the long-term survival of liver-transplanted children, immunological mechanisms became the main interest of researchers. Donor-specific antibodies (DSAs) play a significant role in graft survival after solid organ transplantation, although their role in liver transplantation is controversial. OBJECTIVE: The aim of our study was to determine the presence of DSAs in liver-transplanted children and to examine their effect on graft's condition. METHOD: The determination of anti-human leukocyte antigen (HLA) antibodies was performed using the blood samples of 54 liver-transplanted children. We analysed the difference between the results of the laboratory blood examination - serum bilirubin (all, direct), alkaline-phosphatase (ALP), transaminases, gamma-glutamyl transferase (GGT), immunoglobulin-G (IgG) -, aspartate aminotransferase to platelet ratio index (APRI) and fibrosis-4 index (FIB4) according to DSA and HLA immunization. RESULTS: We did not find any significant difference in the examined parameters regarding DSA and HLA immunization. CONCLUSION: Although this study was not able to provide significant difference in the examined parameters, this can be explained with the low number of cases. To clarify the significance of DSA in graft fibrosis, we need a larger dataset. We started regular DSA and HLA (donor and recipient) determination during follow-up in liver-transplanted children. Orv Hetil. 2021; 162(47): 1897-1901.


Assuntos
Transplante de Fígado , Transplante de Órgãos , Anticorpos , Criança , Humanos , Hungria , Fígado , Doadores de Tecidos
6.
Orv Hetil ; 162(45): 1818-1825, 2021 11 07.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34747362

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés: A ritka betegséggel élok ellátásában fontos elorelépések történtek az elmúlt években. Egy következo lépés lehetne hazánkban a Ritka Betegségek Nemzeti Eroforrás (Uni-Versum) Központjának (a továbbiakban: Központ) létrehozása, amely az egészségügyi, szociális és köznevelési szolgáltatásokat összehangolva és kiegészítve személyközpontú ellátást nyújtana a betegek és támogatóik részére. Célkituzés: Célunk az volt, hogy egy nemzetközi tudományos módszertan alapján javaslatokat tegyünk arra, hogy milyen eszközökkel lehet feloldani a Központ megvalósításának lehetséges korlátozó tényezoit. Módszer: A Központ megvalósíthatóságának értékelésére interdiszciplináris szakmai egyeztetést szerveztünk különbözo érintett érdekcsoportok részvételével, a SELFIE H2020 kutatási projekt által kidolgozott módszertan alapján. Az elozetesen rangsorolt legfontosabb korlátozó tényezokre lehetséges megoldási javaslatokat tettünk. Eredmények: A lehetséges korlátozó tényezoket a résztvevok relevánsnak tartották a Központ létrehozásával kapcsolatban, és ezekre összesen 17 olyan konkrét javaslat született, amelyben a résztvevok között egyetértés alakult ki. A javaslatok kiterjedtek az ellátás tartalmára, az alkalmazott technológiák támogató szerepére, a humáneroforrás-korlátok megoldására, a hatékony vezetés és szervezés kialakítására, az összetett finanszírozási struktúra kialakítására és a kutatási lehetoségek megteremtésére is. Megbeszélés: A Központ megvalósítása esetén a ritka betegséggel élok ellátása az egészségügyi, szociális és köznevelési tevékenységeket integráló megközelítés felé mozdulna el. A kutatás során megfogalmazott javaslatok hozzájárulhatnak a Központ létrehozásához, amennyiben megvan az ehhez szükséges szakpolitikai támogatás is. Ezen túlmutatóan, a leírt munkamódszer más integrált ellátási modellek bevezethetoségének elemzéséhez is mintaként szolgálhat. Következtetés: Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Központ létrehozásához számos, elozetesen is látható korlátozó tényezot kell feloldani. Az érdekcsoportok közös javaslatai alapján kialakítható egy olyan muködési forma, amely az ellátórendszerek kiegészítésével és összehangolásával jelentos társadalmi értéktöbbletet eredményezhet. Orv Hetil. 2021; 162(45): 1818-1825. INTRODUCTION: In Hungary, significant achievements have been made in the care of patients with rare diseases in recent years. A next step could be the establishment of the National Resource Centre for Rare Diseases (hereinafter: Centre) to facilitate patient-centered complex care by the integration and supplementation of existing health, social and educational services. OBJECTIVE: This research aimed to develop recommendations based on international scientific methodology to overcome potential implementation barriers of the aforementioned Centre. METHOD: To evaluate the feasibility of the implementation, we organized an interdisciplinary workshop with representatives of different stakeholder groups, adopting the methodology developed in the SELFIE H2020 research project. During the workshop, we discussed the previously ranked, most significant implementation barriers and made recommendations for potential solutions. RESULTS: The potential implementation barriers were considered relevant by the participants and, reflecting on these barriers, altogether 17 recommendations were developed by consensus. These recommendations were related to the content of service delivery, use of supportive technologies, overcoming workforce issues, establishing effective leadership, implementing a complex financing structure and creating research opportunities. DISCUSSION: Implementation of the Centre would shift the care of rare diseases towards personalized and integrated health, social and educational services. Our recommendations will contribute to the establishment of the Centre, subject to positive policy decision. Furthermore, our methodological approach could support the feasibility assessment of future integrated care solutions and programs. CONCLUSION: Several predictable barriers must be overcome to establish the Centre. Recommendations developed by representatives of relevant stakeholders could support successful implementation and societal value generation. Orv Hetil. 2021; 162(45): 1818-1825.


Assuntos
Medicina Baseada em Evidências , Política de Saúde , Humanos , Hungria
7.
Orv Hetil ; 162(46): 1831-1841, 2021 11 14.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34775368

RESUMO

Összefoglaló. A koronavírus-betegség (COVID-19) okozta közvetlen mortalitáson túl, a járvány közvetett úton is hatással lehet a hirtelen szívhalálra. Egyre növekvo számú közlemény foglalkozik a járványnak a hirtelen szívhalálra kifejtett közvetett hatásával. A kijárási korlátozások és az egészségügyi rendszerek átszervezése hozzájárulhatott ahhoz, hogy a járvány alatt mind a kórházon kívüli, mind a kórházon belüli szívhalál elofordulása megemelkedett. Közegészségügyi intézkedések, mint a korlátozások és a kórházak átszervezése, megváltoztathatják az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ezért hozzájárulhattak az elmúlt évben tapasztalt emelkedett számú szívmegálláshoz. Közleményünk célja a SARS-CoV-2-járvány hirtelen szívhalálra kifejtett hatására vonatkozó, a nemzetközi irodalomban jelenleg megtalálható tanulmányok összefoglalása, melyek a kórházon kívüli szívmegállás elofordulásának háromszoros emelkedésérol számoltak be a járványt megelozo évhez képest. Általánosságban elmondható, hogy a kórházon kívüli szívmegállás a járvány ideje alatt nagyobb gyakorisággal járt nem sokkolandó ritmussal, hosszabb ido telt el a mentok kiérkezéséig, alacsonyabb volt a szemtanú által megkezdett újraélesztés, a spontán keringés visszatérésének, valamint a kórházi elbocsátásnak a gyakorisága. A járványnak a kórházon belüli szívmegállásra kifejtett hatása kevésbé vizsgált az irodalomban. Míg a hirtelen szívhalált követo mortalitás néhány kutatásban jelentos emelkedést mutatott, addig máshol nem volt különbség a járványt megelozo idoszakhoz képest. A COVID-19-pandémia ideje alatt jelentosen megnövekedett kórházon kívüli és belüli szívmegállás hátterében a járványnak közvetett úton is szerepe lehet, a fertozés közvetlen hatása mellett. A túlélési lánc megbomlását számos helyen tapasztalták, ami hozzájárulhatott a kedvezotlen kimenetelhez. Mind a prehospitális, mind pedig a hospitális ellátás gyakorlatában bekövetkezo jelentos változások magyarázhatják a világ különbözo pontjain megfigyelt eltéréseket. Orv Hetil. 2021; 162(46): 1831-1841. Summary. The direct effect of COVID-19 on mortality through acute respiratory failure is well-established. However, there are a growing number of publications suggesting that the prevalence and outcome of sudden cardiac death may also be indirectly affected by the pandemic. Public health measures, such as lockdowns and reorganisation of hospitals, can alter the access to healthcare services and therefore might have contributed to the excess number of cardiac arrests which were seen over the last year. Our aim was to review the currently available publications regarding the impact of the COVID-19 pandemic on out-of-hospital and in-hospital cardiac arrests. A recent study reported a 3-fold growth in the incidence of out-of-hospital cardiac arrests during the 2020 COVID-19 period compared to the year before. In general, the number of non-shockable rhythms increased, bystander-witnessed cases and bystander-initiated cardiopulmonary resuscitation were reduced and ambulance response times were significantly delayed during the pandemic. Return of spontaneous circulation and survival to discharge substantially decreased compared to the time before the pandemic. The difference between the rate of mortality following in-hospital cardiac arrest during and before the pandemic is controversial according to published data. The incidence of out-of-hospital and in-hospital cardiac arrests significantly increased during the pandemic compared to previous years suggesting direct effects of COVID-19 infection and indirect effects from new public health measures. The disruption of the chain of survival could have contributed to the increased mortality following out-of-hospital cardiac arrest. Orv Hetil. 2021; 162(46): 1831-1841.


Assuntos
COVID-19 , Parada Cardíaca , Controle de Doenças Transmissíveis , Hospitais , Humanos , Hungria , Pandemias , SARS-CoV-2
8.
J Ethnobiol Ethnomed ; 17(1): 63, 2021 Nov 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-34736491

RESUMO

BACKGROUND: Documenting local ecological knowledge (LEK) has recently become a topic of considerable interest. LEK can contribute to various areas of ecology, including habitat management and conservation biology. It has been recently revealed that recreational fishers' ecological knowledge (FEK) can also provide valuable information about different organisms and habitats, while recreational fishers' ecological knowledge is understudied in many aspects and regions of the world. METHODS: We aimed to record Hungarian recreational FEK on plant species related to freshwater habitats. Our research was conducted in three regularly fished water bodies in Hungary, namely Lake Velence, Keleti Main Canal, and Lake Látóképi, where a total of 72 interviews were conducted with recreational anglers. During interviews, 24 plant species occurring at freshwater habitats with common or sporadic distribution were shown to anglers as single species or in congeneric pairs. Miscellaneous plant-related knowledge of anglers was also collected. RESULTS: Anglers identified a total of 16 plant species. They used 45 botanical or folk names. An angler knew the name of 4.6 plants on average and recognized 7.4 other species without naming it. According to our detailed analysis, anglers were able to name or at least recognize those plant species which are somehow related to fishing activities, are salient, and/or common. Moreover, anglers at Lake Velence recognized less plant species; however, they also had less years of fishing experience compared to anglers of the other two locations. CONCLUSION: We found that recreational FEK exists even in the case of freshwater plants which are not the main focus of anglers. It is highly presumable that recreational fishers would be able to provide reliable ecologically related data for scientific research establishing future citizen science projects of nature conservation.


Assuntos
Ecossistema , Etnobotânica , Plantas , Animais , Conservação dos Recursos Naturais , Água Doce , Hungria , Conhecimento
9.
Orv Hetil ; 162(41): 1658-1668, 2021 10 10.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34633982

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés: Magyarországon 2021. január 1-jétol a hálapénz minden formájának adása és elfogadása buncselekmény, kivéve a legföljebb a minimálbér 5%-át (8370 forintot) eléro ajándékot. Míg a tilalmat az orvosok esetében jelentos béremelés kompenzálja, addig a szakdolgozók korábban is kevéssé vizsgált hálapénzjuttatásának helyzetére és megváltozására vonatkozóan alig vannak adatok. Célkituzés: A szakdolgozói hálapénz 2020 végi kiinduló helyzetének feltárása és az új jogszabályi eloírások becsülheto hatásainak vizsgálata a szakdolgozók által nyújtott információ alapján. Módszer: 2020 oszén 167 egészségügyi szakdolgozó kérdoíves felmérése történt meg a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában a hálapénzadás motivációinak, formáinak és körülményeinek, valamint összegének megismerése érdekében. Az eredményeket elsosorban leíró statisztikai formában elemeztük, különös tekintettel a mutéti, a belgyógyászati és a gyermekgyógyászati szakterületek között mutatkozó különbségekre; és összevetettük az új törvény hatására várható változásokkal. Eredmények: A 167 válaszadóból 93-an mutéti/operatív területen, 54-en belgyógyászati jellegu területen, 18-an pedig a gyermek/ifjúsági ellátásban dolgoznak. Mindegyik szakterületen megjelent a hála mellett a korrupciós célú juttatás, de ezzel és a hálapénzjelenséggel legkevésbé a gyermekgyógyászati terület volt érintett. A nagyobb értéku ajándék ritka, de a kisebb értéku rendszeresen alkalmazott juttatás. Egy hét benntartózkodás esetén a válaszadók átlagosan 10 851 forintot (36 USD) kaptak hálapénzként, míg egy-egy alkalommal 5326 forintot (18 USD). Az összegek - hasonlóan az orvosi hálapénzhez - jelentos eltérést mutattak az egyes területek között, a mutéti szakmákban pedig meghaladták az új törvényi korlátot. A magánellátásban kapott hálapénz kisebb arányú, a munkahelyen kívül átadott juttatás pedig kifejezetten ritka. Következtetés: A korrupciós célú hálapénz az egészségügyi szakdolgozói szférában ugyan jelen van, de nem jellemzo. A szakdolgozóknak juttatott hálapénz büntetojogi szankcionálását nem kompenzálja az orvosokéhoz hasonló béremelés. A pénzbeli juttatás ajándéktárgy formájában történo juttatása minden területen jelent veszteséget, a mutéti területen az értékben kifejezett veszteség is jelentosebb lehet. A büntetoeljárási fenyegetettség nem elegendo a magyarországi hálapénzrendszer megszüntetéséhez, további társadalompolitikai intézkedések szükségesek az egészségügyi dolgozók és a betegek attitudjének megváltoztatásához. Orv Hetil. 2021; 162(41): 1658-1668. INTRODUCTION: In Hungary, since January 1st, 2021, the giving and acceptance of all forms of informal payments constitute a crime, except for gifts of a value of no more than 5% of the minimal monthly salary. While in the case of physicians, a pay rise compensates the loss of revenue, we hardly have data on the nurses' attitude in relation to the acceptance of informal payments. OBJECTIVE: We intend to uncover the situation of informal payments at the end of 2020 and to examine the effects of the new legal regulation, based on information from nurses. METHOD: In the fall of 2020, we questioned 167 nurses in the Albert Szent-Györgyi Health Center of the University of Szeged, Hungary, in order to highlight the motivations, forms, circumstances, and sums of informal payments. We analyzed the results by means of descriptive statistical methods, with special regard to the differences among surgical, internal medical and pediatric fields. We analyzed the results with a view to the new legal regulations. RESULTS: Out of 167 respondents, 93 work in operative field, 54 in internal medical care, and 18 in pediatric care. Besides gratitude, corruption appeared in all the three fields, however, pediatric care was the least touched by corruption. Gifts of a higher value are rare, however, small gifts are common. The respondents received 10 851 HUF (i.e., 36 USD) as informal payment from in-patients after one week, while, occasionally, 5326 HUF (i.e., 18 USD). The sums - similarly to informal payments to physicians - vary from field to field in healthcare. In the surgical field, the sums surpassed the new legal limit. Informal payments are given in private healthcare more rarely than in public healthcare. Informal payments given outside the workplace hardly ever occur. CONCLUSION: The informal payment with the goal of corruption is present in the sphere of nurses, however, it is not typical. The criminal sanctioning of informal payments to nurses is not compensated by a pay rise similar to that of physicians. The fact that informal payments are substituted by gifts results in loss of revenue in all fields of healthcare, however, this loss is the most salient in the surgical field. The criminal sanctioning is not sufficient to eliminate informal payments in Hungary; further socio-political measures are to be taken with the goal to change the attitude of healthcare workers and patients. Orv Hetil. 2021; 162(41): 1658-1668.


Assuntos
Financiamento Pessoal , Enfermeiras e Enfermeiros , Criança , Atenção à Saúde , Humanos , Hungria , Motivação
10.
Orv Hetil ; 162(41): 1631-1636, 2021 10 10.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34633983

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés: Az öngyilkosság fo rizikófaktorának a pszichiátriai zavarokat tekintjük. A COVID-19 többek között neuropszichiátriai kórképek kialakulásához is vezethet. Ezen túl a pandémia egyéb velejárói, mint például az izoláció vagy a munkahelyvesztés, a társadalom egészséges tagjaiban is stresszhez, végül pszichiátriai zavarokhoz vezethetnek. Célkituzés: Vizsgálatunk célja annak a teóriának a tesztelése volt, hogy a fenti tényezok miatt együtt járt-e a járvány a hazai suicid halálozás csökkeno trendjének irányváltásával. Módszer: Vizsgálatunkban a megszakított idosorok elemzésének módszerét használtuk, a becslésekhez kvázi-Poisson-regressziót alkalmazva, hogy összehasonlítsuk a 2010 és 2020 közötti idoszak havi bontású adataiból kirajzolódó trendek alapján a járvány idoszakában (2020. március-december) "elvárt" öngyilkossági esetszámokat a ténylegesen bekövetkezett esetek számával. Eredmények: A COVID-19-hónapok alatt a férfiak által elkövetett öngyilkosságok száma szignifikánsan, 18%-kal nott, ahhoz a trendhez képest, amely a COVID-19 hiányában állt volna elo. A teljes populációban szintén szignifikáns, 16%-os emelkedést lehetett megfigyelni, míg a nok által elkövetett öngyilkosságok száma nem tért el szignifikánsan a pre-COVID-19-idoszak trendje alapján elvárt értéktol. Megbeszélés és következtetés: A járvány kitörése utáni idoszakban a magyar férfiak szignifikánsan gyakrabban követtek el öngyilkosságot, míg a noknél az adatok nem tükröztek lényegi változást. A más országokban kivitelezett vizsgálatok eredményei érdekes módon inkább csökkenést vagy nem szignifikáns változást jeleztek, amikor a COVID-19-éra suicid számait az azt megelozo idoszakok számaival hasonlították össze. A hazai és a nemzetközi eredmények közti eltérések magyarázata egyelore még nem ismert, így a téma mindenképpen további vizsgálatokat igényel. Orv Hetil. 2021; 162(41): 1631-1636. INTRODUCTION: Psychiatric disorders are the main risk factors for suicide. COVID-19 may result in the appearance of neuropsychiatric syndromes. Moreover, other corollaries of the pandemic (e.g., isolation, job loss) may lead to increasing stress and, ultimately, psychiatric disorders even among the non-infected population. OBJECTIVE: We aimed to test the theory of whether the pandemic, due to the aforementioned factors, was associated with the reversal of the declining suicide rate trend in Hungary. METHOD: To compare the observed number of suicides during the COVID-19 months (March-December 2020) with the expected numbers, we used an interrupted time series model and, for the estimations, quasi-Poisson regression. Expected numbers were calculated based on trends derived from monthly data between 2010 and 2020. RESULTS: During the months of the pandemic, the number of suicides among males rose significantly by 18% compared to the hypothetical trend that would have occurred in the absence of COVID-19. A significant increase (16%) was also observed in the total population. By contrast, the number of female suicides did not differ significantly from the number expected based on the pre-COVID-19 trend. DISCUSSION AND CONCLUSION: After the outbreak of the epidemic, Hungarian males committed significantly more suicides, while no relevant changes were observed among females. Interestingly, studies from other countries found either no change or decrease when comparing suicide numbers from the COVID-19 period with the corresponding numbers from the pre-COVID-19 period. The explanation for this discrepancy is still lacking, so further investigations are needed. Orv Hetil. 2021; 162(41): 1631-1636.


Assuntos
COVID-19 , Suicídio , Feminino , Humanos , Hungria/epidemiologia , Masculino , Pandemias , SARS-CoV-2 , Suicídio/prevenção & controle
11.
BMC Psychol ; 9(1): 161, 2021 Oct 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-34663472

RESUMO

BACKGROUND: A link between mental health and freedom of choice has long been established, in fact, the loss of freedom of choice is one of the possible defining features of mental disorders. Freedom of choice has internal and external aspects explicitly identified within the capability approach, but received little explicit attention in capability instruments. This study aimed to develop a feasible and linguistically and culturally appropriate Hungarian version of the Oxford CAPabilities questionnaire-Mental Health (OxCAP-MH) for mental health outcome measurement. METHODS: Following forward and back translations, a reconciled Hungarian version of the OxCAP-MH was developed following professional consensus guidelines of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research and the WHO. The wording of the questionnaire underwent cultural and linguistic validation through content analysis of cognitive debriefing interviews with 11 Hungarian speaking mental health patients in 2019. Results were compared with those from the development of the German version and the original English version with special focus on linguistic aspects. RESULTS: Twenty-nine phrases were translated. There were linguistic differences in each question and answer options due to the high number of inflected, affixed words and word fragments that characterize the Hungarian language in general. Major linguistic differences were also revealed between the internal and external aspects of capability freedom of choices which appear much more explicit in the Hungarian than in the English or German languages. A re-analysis of the capability freedom of choice concepts in the existing language versions exposed the need for minor amendments also in the English version in order to allow the development of future culturally, linguistically and conceptually valid translations. CONCLUSION: The internal and external freedom of choice impacts of mental health conditions require different care/policy measures. Their explicit consideration is necessary for the conceptually harmonised operationalisation of the capability approach for (mental) health outcome measurement in diverse cultural and linguistic contexts.


Assuntos
Idioma , Saúde Mental , Liberdade , Humanos , Hungria , Linguística , Inquéritos e Questionários
12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-34639433

RESUMO

In Hungary, salmonellosis is one of the most frequent foodborne illnesses. According to our estimation, based on a representative consumer survey with 1001 respondents, the annual number of salmonellosis cases exceeded 90,000, which was 18 times higher than the officially reported data. Salmonellosis infections impose significant direct and indirect costs to the health care system, to companies (as employers) and to households. This study focused on the cost to households by analysing well-being losses due to Salmonella infections, for which the WTP (willingness-to-pay) method was used. WTP measures the cost that an individual would pay to avoid an undesirable harm or health outcome. For estimating WTP, 456 respondents gave quantifiable answers. The average WTP to avoid salmonellosis was 86.3 EUR. Based on this data, the total consumer well-being loss could be estimated to be about 7.87 million EUR per year in Hungary. These results indicate that consumers' well-being losses alone would necessitate further interventions for Salmonella reduction.


Assuntos
Doenças Transmitidas por Alimentos , Intoxicação Alimentar por Salmonella , Infecções por Salmonella , Custos e Análise de Custo , Humanos , Hungria/epidemiologia , Infecções por Salmonella/epidemiologia
13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-34639728

RESUMO

Pesticides play a very important role for ensuring food security and economic growth but their use can cause harmful effects to human health and to the environment. The study aimed to investigate the level of knowledge, health risk perceptions, and experiences on the practice of pesticide use and management among extension officers in Ethiopia and plant doctors in Hungary. A questionnaire survey among 326 officers was conducted in the two study areas and data were analyzed by ordinal logistic regression. According to the findings, Hungarian officers had much better knowledge of pesticide products (92%), and less frequently experienced pesticide poisoning among applicators (7%) than the Ethiopians (66% and 41%, respectively). Hungarian officers perceived less health risk of pesticide use (AOR = 0.46, 95%, Cl: 0.27-0.80), were ten times more likely to deem the pesticide management system effective (AOR = 10.23, 95%, Cl: 5.68-18.46) and were nine times more likely to report that applicators used personal protective equipment (AOR = 8.95, 95%, Cl: 4.94-16.28). A significant proportion of officers from both countries reported inappropriate methods of pesticide residue disposal. These observations point out that the situation of pesticide use and knowledge and management of pesticide products is definitely better in Hungary; nevertheless, the issue continues to need more attention in both settings.


Assuntos
Exposição Ocupacional , Praguicidas , Agricultura , Etiópia/epidemiologia , Conhecimentos, Atitudes e Prática em Saúde , Nível de Saúde , Humanos , Hungria
14.
Eur J Gen Pract ; 27(1): 277-285, 2021 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-34633272

RESUMO

BACKGROUND: Responsibility of general practitioners (GPs) in delivering safe and effective care is always high but during the COVID-19 pandemic they face even growing pressure that might result in unbearable stress load (allostatic overload, AO) leading to disease. OBJECTIVES: We aimed to measure AO of Hungarian GPs during the COVID-19 pandemic and explore their recreational resources to identify potential protective factors against stress load. METHODS: In a mixed-method design, Fava's clinimetric approach to AO was applied alongside the Psychosocial Index (PSI); Kellner's symptom questionnaire (SQ) to measure depression, anxiety, hostility and somatisation and the Public Health Surveillance Well-being Scale (PHS-WB) to determine mental, social, and physical well-being. Recreational resources were mapped. Besides Chi-square and Kruskal-Wallis tests, regression analysis was applied to identify explanatory variables of AO. RESULTS: Data of 228 GPs (68% females) were analysed. Work-related changes caused the biggest challenges leading to AO in 60% of the sample. While female sex (OR: 1.99; CI: 1.06; 3.74, p = 0.032) and other life stresses (OR: 1.4; CI: 1.2; 1.6, p < 0.001) associated with increased odds of AO, each additional day with 30 min for recreation purposes associated with 20% decreased odds (OR: 0.838; CI: 0.72; 0.97, p = 0.020). 3-4 days a week when time was ensured for recreation associated with elevated mental and physical well-being, while 5-7 days associated with lower depressive and anxiety symptoms, somatisation, and hostility. CONCLUSION: Under changing circumstances, resilience improvement through increasing time spent on recreation should be emphasised to prevent GPs from the adverse health consequences of stress load.


Assuntos
COVID-19/psicologia , Clínicos Gerais/psicologia , Estresse Ocupacional/epidemiologia , Resiliência Psicológica , Adulto , Idoso , Estudos Transversais , Feminino , Humanos , Hungria , Masculino , Saúde Mental , Pessoa de Meia-Idade , Recreação , Inquéritos e Questionários
15.
Orv Hetil ; 162(44): 1751-1760, 2021 10 31.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34718226

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés: A COVID-19-pandémia kapcsán számos tanulmány vizsgálta a tünetek gyakoriságát és a járványterjedés jellemzoit gyermekkorban, kevés azonban az alapellátás adatait összefoglaló publikáció. Közleményünkben 12 házi gyermekorvosi praxis 545 SARS-CoV-2-fertozött betegének adatait elemeztük a 2. (n = 293) és a 3. (n = 252) járványhullámban. Célkituzés: A gyermekkori fertozések tünettanának és epidemiológiai jellemzoinek összehasonlítása korcsoportok és járványhullámok között. Módszer: Valamennyi alapellátó praxis egységes retrospektív adatgyujtést végzett ugyanazon paraméterek regisztrálásával. Eredmények: A 10 év alatti betegekben a láz, a nátha és a köhögés dominált (30-50%), míg a 10 év felettiekben magas arányban regisztráltunk általános tüneteket is (30-40% fejfájás, gyengeség, szaglászavar). A 2. hullámban a 11-18 évesek (68%), a 3. hullámban a 0-10 évesek (53%) voltak többségben. A 3. hullámban szignifikánsan emelkedett a légúti tünetek elofordulása, az általános tünetek gyakorisága jelentosen csökkent, és szignifikánsan nott a családon belüli expozíció aránya (36% vs. 58%) a 2. hullámmal összehasonlítva. A gyermekrol családtagra történo továbbterjedés 24% és 16% volt a két járványhullámban, és mértékét az életkor befolyásolta. Megbeszélés: A klinikai kép az életkorral és a feltételezett vírusvariánssal mutatott összefüggést: 10 év alatt a légúti tünetek domináltak, 10 év felett szignifikánsan több általános tünetet regisztráltunk a 0-10 évesekhez képest. A 3. járványhullámban az alfa-variáns terjedésével gyakoribbá váltak a légúti tünetek, az iskolabezárások következtében megváltozott az életkori megoszlás, és megemelkedett a családi expozíció okozta fertozések aránya. A fertozés továbbadása háztartáson belül mindkét hullámban alacsony maradt. Következtetés: A COVID-19 klinikai megjelenését és terjedési jellemzoit jelentosen befolyásolta az érintett gyermekpopuláció életkori összetétele, a cirkuláló vírusvariáns és az aktuális korlátozó intézkedések. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1751-1760. INTRODUCTION: During the COVID-19 pandemic, a large number of publications examined the frequency of symptoms and the mode of transmission in childhood but only a few community-based studies have been published. In our paper, 545 pediatric COVID-19 patients' data were collected by 12 primary care pediatricians in the second (n = 293) and third (n = 252) waves of the pandemic. OBJECTIVE: To compare the frequency of symptoms and household transmission in different age groups and between the two waves. METHOD: Patients' data and disease characteristics were recorded retrospectively in the same manner by all participating pediatricians. RESULTS: In patients of <10 years of age, fever, rhinorrhea and cough were registered the most frequently (30-50%), in contrast to patients of >10 years, where high frequency of general symptoms was found (30-40% headache, weakness, anosmia). In the third wave, the ratio of the age group 11-18 years declined from 68% to 47%, the frequency of respiratory symptoms increased significantly, while the ratio of general symptoms decreased. Household exposition was more frequent in the third wave (36% vs. 58%), while the transmission rate from children to family members was 24% and 16%, respectively, and it varied with age. DISCUSSION: Clinical manifestation showed relation to age and virus variant: the older age associated with higher frequency of general symptoms and the spread of the alpha variant led to the predominance of respiratory symptoms over general complaints. Prolonged school closures affected the age distribution and increased the frequency of household exposition. Secondary household transmission remained low. CONCLUSION: Clinical and epidemiological characteristics of pediatric COVID-19 disease were highly influenced by age, dominant virus variant and mitigation measures. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1751-1760.


Assuntos
COVID-19 , Adolescente , COVID-19/epidemiologia , COVID-19/transmissão , Criança , Humanos , Hungria/epidemiologia , Pandemias , Estudos Retrospectivos , SARS-CoV-2
16.
Front Public Health ; 9: 661471, 2021.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-34604150

RESUMO

Inadequate physical activity is currently one of the leading risk factors for mortality worldwide. University students are a high-risk group in terms of rates of obesity and lack of physical activity. In recent years, activity trackers have become increasingly popular for measuring physical activity. The aim of the present study is to examine whether university students in Hungary meet the health recommendations (10,000 steps/day) for physical activity and investigate the impact of different variables (semester-exam period, days-weekdays, days, months, sex) on the level of physical activity in free-living conditions for 3 months period. In free-living conditions, 57 healthy university students (male: 25 female: 32 mean age: 19.50 SD = 1.58) wore MiBand 1S activity tracker for 3 months. Independent sample t-tests were used to explore differences between sexes. A One-way analysis of variance (ANOVA) was used to explore differences in measures among different grouping variables and step count. A Two-way ANOVA was conducted to test for differences in the number of steps by days of the week, months, seasons and for sex differences. Tukey HSD post-hoc tests were used to examine significant differences. Students in the study achieved 10,000 steps per day on 17% of days (minimum: 0%; maximum: 76.5%; median: 11.1%). Unfortunately, 70% of the participants did not comply the 10,000 steps at least 80% of the days studied. No statistical difference were found between sexes. However, significant differences were found between BMI categories (underweight <18.50 kg/m2; normal range 18.50-24.99 kg/m2; overweight: 25.00-29.99 kg/m2 obese > 30 kg/m2, the number of steps in the overweight category was significantly lower (F = 72.073, p < 0.001). The average daily steps were significantly higher in autumn (t = 11.457, p < 0.001) than in winter. During exam period average steps/day were significantly lower than during fall semester (t = 13.696, p < 0.001). On weekdays, steps were significantly higher than on weekends (F = 14.017, p < 0.001), and even within this, the greatest physical activity can be done by the middle of the week. Our data suggest that university students may be priority groups for future physical activity interventions. Commercial activity trackers provide huge amount of data for relatively low cost therefore it has the potential to objectively analyze physical activity and plan interventions.


Assuntos
Exercício Físico , Universidades , Adulto , Europa (Continente) , Feminino , Humanos , Hungria , Masculino , Obesidade/epidemiologia , Estudantes , Adulto Jovem
17.
Orv Hetil ; 162(40): 1591-1600, 2021 10 03.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34601456

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés: A COVID-19-pandémia okozta nagyfokú betegszám-növekedés ellátásának érdekében az egészségügyi rendszerek gyakran a kórházak teljes átszervezésére kényszerültek. A szakállomány gyors és hatékony felzárkóztatása kulcsfontosságú ilyen körülmények között. A telepített kórházi egységek személyzetének felkészítésére a virtuális valóságban levezetheto csoportos gyakorlatozás ígéretes módszernek mutatkozik. Célkituzés: Célunk egy telepített kórház személyzetének felkészítésére alkalmazott virtuális szimulációs gyakorlatsorozat tapasztalatainak bemutatása, valamint a létrehozott és kipróbált virtuális gyakorlatcsomagok adaptálási lehetoségeinek elméleti bemutatása a COVID-19-kórházak személyzetének gyors felzárkóztatását szolgáló gyakorlatsorozat lehetséges kivitelezése érdekében. Módszer: Három, prototípusként eloállított virtuális gyakorlat került alkalmazásba két próbatanfolyam keretén belül. A virtuális színterek kialakítására az XVR szimulációs szoftvert használtuk. A gyakorlatok alkalmazhatóságának és hasznosságának kiértékelésére anonim kérdoíves felméréseket készítettünk. Az adatok feldolgozásában kereszttábla-elemzést és khi-négyzet-próbát alkalmaztunk. Eredmények: A két próbaképzésen nyolc ország képviseletében összesen 76 gyakornok vett részt. A résztvevok 63,9%-a szerint a módszer alkalmas ilyen jellegu gyakorlatok levezetésére, de további fejlesztéseket igényel. Véleményük, hogy technikai használata "elég könnyen" elsajátítható (59,7%), és interaktív (90,32%), valósághu (45,0%) szimulációs közeget biztosít. Megbeszélés: Eredményeink alapján a virtuális valóság egy alkalmazható módszer a telepített kórházak szakállományának valós bevetésekre való felkészítésére. A létrehozott virtuális gyakorlatcsomagok tartalma és szerkezete könnyen adaptálható egy COVID-19 ideiglenes egészségügyi egység sajátos munkakörülményeihez való gyors személyzeti felzárkóztatást szolgáló muhelygyakorlatok megszervezéséhez. Következtetés: A virtuális valóság ígéretes oktatási eszköz, amely kiegészítheti a nagy költségekkel és bonyolult szervezéssel járó terepgyakorlatokat, megközelítve azok oktatási hatásfokát. A virtuális térben megélt tapasztalatok valós szakmai élményekké alakulnak, és hozzájárulnak egy biztonságos és hatékony munkaközeg gyors kialakításához. Orv Hetil. 2021; 162(40): 1591-1600. INTRODUCTION: COVID-19 pandemic imposed sudden increase in hospital admissions, thus medical systems needed to reorganize entire hospitals quite often. Quick and efficient training is of outmost importance. Virtual reality team training is a promising tool for newly organized hospital units' staff. OBJECTIVE: Our goal was to present the usefulness and applicability of virtual simulation exercises for training of field hospital personnel and to evaluate the adaptability of these created and tested exercise packs for urgent staff training of COVID-19 hospitals. METHOD: Three prototypes of virtual reality exercises were assessed through two test courses. XVR simulation software was used to create virtual environments. Evaluation of exercise applicability and utility was performed by anonymous questionnaires. Statistical data-processing was performed using contingency table and chi-square tests. RESULTS: 76 trainees from eight countries participated in the two pilot courses. 63.9% of the participants stated that the method is suitable for conducting such exercises, but needs further development. Its technical use is "easy enough" to learn (59.7%) and provides an interactive (90.32%) and realistic (45.0%) working environment. DISCUSSION: Virtual reality is applicable to train field hospital staffs for real missions. The created virtual exercise packages are easily adaptable, both in content and structure, to workshops dedicated for quick training of specific COVID-19 temporary medical facility's personnel. CONCLUSION: Virtual reality is a promising educational tool that can complement the expensive and laborious field exercises, with comparable training efficiency. These virtual reality experiences may become real professional memories and create swiftly a secure and efficient professional milieu. Orv Hetil. 2021; 160(40): 1591-1600.


Assuntos
COVID-19 , Realidade Virtual , Hospitais , Humanos , Hungria , Unidades Móveis de Saúde , Pandemias , SARS-CoV-2
18.
Magy Onkol ; 65(3): 257-264, 2021 Oct 06.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34614047

RESUMO

The pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is responsible for 95% of pancreatic malignancies. It is the 12th most common cancer and is the 7th leading cause of cancer deaths worldwide. The incidence of PDAC is increasing in the USA and in Europe (including Hungary), while mortality rate is not changing too much. The only curative therapeutic possibility is R0 surgical resection. The mortality of pancreatic resections has been decreasing in recent years and can be kept below 5% in HPB centers. The limits of surgical radicality have been extended and the en bloc resection of greater veins around the pancreas is now accepted. The survival could be improved by R0 resection of early cancers without lymph node spread and results can be augmented by combined oncologic therapies.


Assuntos
Neoplasias Pancreáticas , Humanos , Hungria/epidemiologia , Neoplasias Pancreáticas/epidemiologia , Neoplasias Pancreáticas/cirurgia
19.
Orv Hetil ; 162(44): 1761-1768, 2021 10 31.
Artigo em Húngaro | MEDLINE | ID: mdl-34718228

RESUMO

Összefoglaló. Bevezetés: 2020 elso negyedévében a koronavírus gyors terjedése, az általa okozott betegségek súlyos következményei miatt világszerte, így hazánkban is megváltozott az egészségügyi ellátás. Közleményünkben bemutatjuk, hogyan befolyásolták egy fovárosi kórház hasi sebészeti osztályának betegellátását, az ellátott esetek számát és összetételét a járvány elso, 2020-as tavaszi hulláma idején bevezetett járványügyi korlátozó intézkedések. Célkituzés: Célunk az volt, hogy adatokkal összehasonlítsuk 2021., 2020. és 2019. április sebészeti fekvobeteg-ellátásának jellemzoit osztályunkon. Módszer: A 2019. április 1. és 30., 2020. április 1. és 30. és 2021. április 1. és 30. közötti idoszakokban a fovárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház Sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Osztályán az általános sebészeti fekvobeteg-ellátás keretében végzett hasi sebészeti mutéti beavatkozások adatait hasonlítottuk össze. Az adatokat MS Excel és SPSS (25. verzió) programokkal vizsgáltuk, és statisztikai elemzéseket végeztünk. Eredmények: A bevonási kritériumoknak 197 eset felelt meg 2019 áprilisában, 77 eset 2020 áprilisában és 95 eset 2021 áprilisában. Az osztályos ápolási ido 2019-ben átlagosan 4,51 nap, míg 2020-ban 6,31 nap és 2021-ben 6,29 nap volt. 2019-ben napi átlagban 2,54 akut és 6,2 tervezett mutét, 2020-ban napi 2 akut és 1 tervezett mutét, míg 2021-ben napi 2,8 akut és 0,9 tervezett mutét történt. Az 1 fore jutó kíséro betegségek száma a tervezett mutétek esetében 2019-ben 1,69 volt, míg 2020-ban 2,97, 2021-ben pedig 2,74. Az akut mutétre került betegek kíséro betegségeinek eloszlása szignifikánsan eltért, 1 betegre 2019-ben átlagosan 2,5, 2020-ban 3,75, míg 2021-ben 3,25 kíséro betegség jutott. Az akut sebészeti ellátáson átesett betegek halálozása 2019-ben 11,8%, 2020-ban 13,33%, 2021-ben 15,66% volt. Következtetés: A COVID-19-járvány miatt bevezetett járványügyi intézkedések velejárója volt, hogy hasi sebészeti osztályunkon lényegesen kevesebb elektív mutétet végeztünk. A sürgosséggel ellátott páciensek kíséro betegségeinek száma szignifikánsan emelkedett, valószínuleg ezzel magyarázható a halálesetek számának párhuzamos emelkedése. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1761-1768. INTRODUCTION: Due to the rapid spread of the coronavirus and the serious consequences of the diseases, the organization of healthcare worldwide changed in the first quarter of 2020. We show effects of restriction due to protection against the first (April 2020) wave of coronavirus in our surgery care. OBJECTIVE: The aim of this study was to compare characteristics of general surgical inpatient care in April 2020 and April 2021 with April 2019 by the hospital database. METHOD: We compared general surgical data of April 2021, 2020, and 2019 from the medical informatic system at the General, Vascular and Thoracal Surgery Department of the Bajcsy-Zsilinszky Hospital in Budapest. The data were analyzed with MS Excel and SPSS (version 25) programs. RESULTS: Study inclusion criteria met with 197 cases from April 2019, 77 cases from April 2020, and 95 cases from April 2021. Length of stay at surgical department was average 4.51 days in 2019, 6.31 days in 2020, and 6.29 days in 2021. In 2019, average 2.54 urgent and 6.2 planned operations were done, in 2020 these numbers were average 2 and 1 per day and in 2021, 2.8 urgent and 0.9 planned surgical procedures were performed. The number of co-morbidities per capita in elective cases was 1.69 in 2019, 2.97 in 2020, and 2.74 in 2021. Distribution of coded co-morbidities in the case of patients with urgent surgery was significantly different between the groups, in 2019 it was 2.5, in 2020 3.75, and in 2021 3.25 per capita. Postoperative mortality at the same care of patients after urgent surgery was 11.8% in 2019, 13.33% in 2020, and 15.66% in 2021. CONCLUSION: Due to the government instructions because of COVID-19 pandemic, less elective general surgery procedures were performed in our department. Co-morbidities of patients with urgent surgery significantly increased, probably this is responsible for the increase of postoperative mortality. Orv Hetil. 2021; 162(44): 1761-1768.


Assuntos
COVID-19 , Pandemias , Procedimentos Cirúrgicos Eletivos , Hospitais , Humanos , Hungria , SARS-CoV-2
20.
Psychiatr Danub ; 33(Suppl 4): 546-551, 2021.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-34718279

RESUMO

BACKGROUND: Our Chinese-Hungarian crosscultural research aimed to apply a person-oriented approach on examining patterns of cultural, personality and affective disorder variables. SUBJECTS AND METHODS: Our sample consisted of 238 Chinese and 167 Hungarian university students under the age of 26 years old. 238 Chinese university students (112 males, 126 females; mean age: 19.55, SD: 1.60) and 167 Hungarian University students (65 males and 100 females; mean age: 20.47, SD: 1.83) participated in our research. All individuals were under 26 years old. No gender (χ2(df=1)=2.32, p=0.127)) and no age differences between countries were observed. We analyzed in person-oriented approach the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire, the universal values scale of Schwartz and three affective disorder questionnaires (Mood Disorder Questionnaire, Hypomania checklist, PVP Depression Scale). RESULTS: We applied model-based clustering that resulted in a model with five spherical, varying volume components. This meant that five clusters emerged, five typical patterns of the cultural, personality and affective variables. Significant cultural difference arose (χ2(df=4)=79.489, p<0.000)) in cluster proportions. In three clusters, proportion of Chinese was significantly higher than proportion (Overcontrolled: 82.6%, Reserved: 71.1%, Ordinary: 60.5%) of Hungarian. In the two remaining clusters, majority were Hungarian (Positive Sensation Seeker: 90.0%, Aggressive-Impulsive: 80.4%). Moreover, different psychiatric vulnerability emerge in relation to different profiles. Profiles that are more typical to Hungarians, have high sensation seeking level, and show vulnerability to hypomania, mood disorder and impulsive depression. On the other hand, typical Chinese profiles are linked to vulnerability of non-impulsive depression. CONCLUSIONS: In sum, culture and cultural values play an important role in the vulnerability of different affective disorders. These differences can be linked to different typical personality patterns.


Assuntos
Transtornos do Humor , Personalidade , Adulto , China , Feminino , Humanos , Hungria , Masculino , Transtornos do Humor/epidemiologia , Inventário de Personalidade , Inquéritos e Questionários , Adulto Jovem
SELEÇÃO DE REFERÊNCIAS
DETALHE DA PESQUISA
...